وقتی دستورات اجرایی ترامپ صادر شد، موجی از مخالفت را در داخل آمریکا برانگیخت اما در این میان کم نبودند مردمی که به حمایت از سیاست‌های رییس‌جمهور آمریکا به خیابان‌ها آمدند.طبق نظرسنجی «مورنینگ کانسول» و «پالیتیکو» میزان موافقان سرسخت ترامپ بسیار از مخالفانش است.

https://dari.sputniknews.com/images/30/48/304864.jpg

طبق نظرسنجی مشترک موسسه «مورنینگ کانسول» و پایگاه تحلیلی «پالیتیکو» گرچه رفتارهای دانلد ترامپ در داخل آمریکا از مخالفان زیادی برخوردار است اما موافقان سرسخت بسیاری هم دارد که اقدامات وی را دوست دارند و سیاست‌هایشان مورد تایید آنهاست.

وقتی دستورات اجرایی پرزیدنت ترامپ صادر شد، موجی از مخالفت را در داخل آمریکا برانگیخت اما در این میان کم نبودند مردمی که به حمایت از سیاست‌های رییس‌جمهور آمریکا به خیابان‌ها آمدند. موسسه نظرسنجی «مورنین کانسول» و پایگاه تحلیلی «پولیتیکو» در جدیدترین نظرسنجی مشترکی که به عمل آوردند، به آمارها زیر دست یافتند.