×

خانواده فناوری اطلاعات چند رسانه ای
برای برآورده شدن حاجت چه سوره ای بخوانیم؟

برای برآورده شدن حاجت چه سوره ای بخوانیم؟

همه آیات قرآن وسوره های آن داروهای شفابخشی برای انواع بیماریهای ظاهری وباطنی هستند وبرای هر سوره فضائل وآثاری در روایات ذکر گردیده است،لکن برای بعضی از سوره ها آثار بیشتری نقل شده از جمله سوره حمد،قل هوالله احد،یس،واقعه ،انعام،وسوره هائی که با«سبح»و«یسبح»آغاز می گرددکه به عنوان «مسبحات»از آنها یاد […]

آخرین خبرها