معتادان در زمین‌های متروکه شوش با کندن تونل پاتوق امنی برای مصرف مواد ساختند.

تصاویری عجیب از زندگی زیرزمینی معتادان در تهران معتادان در زمین‌های متروکه شوش با کندن تونل پاتوق امنی برای مصرف مواد ساختند.
آفتاب