گلچین مداحی ویژه اربعین حسینی

گلچین مداحی ویژه اربعین حسینی با نوای محمود کریمی

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷روضه با نوای محمود کریمی
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷چهل شبانه روز اشک (زمینه)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷ای به فدای روی ماهت (واحد)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷گمان مدار که رفتم (واحد)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷اشک مخدرات من و کشته (شور و نغمه)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷شور و نغمه
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷سلام عزیز پرپرم (شور)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷روضه با نوای محمود کریمی
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷من زینبم از صحنه های جنگ اومدم (زمینه)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷هنوزم روی نیزه هایی حسین (ع)(شور)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷من از اربعین جاموندم (شور)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷ای پسر فاطمه من زائرم (شور)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷ناموس خدا و ملا عام که دیده (روضه)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷روضه با نوای محمود کریمی
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷گل ها کنار یکدگر گرد عزیز فاطمه (س)(شور)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷با قد خمیده خسته عمه (واحد)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷این بار از شام بلا (دودمه)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷اختر من هلال من ماه من (شور)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷روضه با نوای محمود کریمی
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷انقده بی تو گریه کردم (زمینه)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷آن گونه که حاجی است در احرام پیاده (واحد)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷با قد خم و خسته (واحد)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷شور و شعرخوانی
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷من اینجا تو روضه ها (شور)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷ای امیری که علمدار شه کرببلایی (شور و شعرخوانی)
دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷ای همسفر که نیمه ره از ما جدا شدی (روضه)

 

yjc