چگونه محلی، وطن شخص شمرده می‌شود؟

چگونه محلی، وطن شخص شمرده می‌شود؟

چگونه محلی، وطن شخص شمرده می‌شود؟

پرسش

آیا فردی ساکن طبس که با خانمی ساکن مشهد ازدواج کرده، می تواند مشهد را به عنوان وطن دوم خود قرار دهد؟

پاسخ

وطن انسان، جایی است که عرفاً آن جا را وطن شخص بدانند و لازم نیست که در آن جا ملکی داشته باشد و یا این که شش ماه در آن جا زندگی کرده باشد، بلکه همین قدر که عرفاً وطن او به حساب بیاید کافی است.[1]

حضرت آیت الله خامنه ای (دامت برکاته) در این زمینه فرموده‌اند:

بطور کلّى شخصى که در محلى به دنیا آمده و در آنجا رشد و نمو کرده است آنجا وطن او محسوب مى‌شود و تا وقتى که از آن مکان اعراض ننموده، حکم وطن باقى است و همچنین کسى که به جایى غیر از وطن اصلى خود رفته و قصد زندگى دائمى هر چند براى بخشى از سال در آنجا نمود و با این قصد مدتى که عرفاً آن محل را وطن او بدانند، در آن مکان زندگى کرد، آنجا وطن او محسوب مى‌شود و نیز اگر بدون قصد آن قدر بماند که عرف آنجا را وطن او بداند، حکم وطن، مترتب مى‌شود.

همچنین اگر کسى بنا دارد به مدّت مثلاً هفت، هشت سال در جایى به قصد زندگى بماند آنجا نیز وطن او محسوب مى‌شود.[2]

بنابراین، شخصی که هر از چند گاهی، برای دیدن بستگان همسرش به مشهد می رود، عرف، مشهد را وطن او نمی داند، بلکه می گوید این فرد برای دیدن اقوام خود به مشهد رفته است. باید نمازش را شکسته بخواند. مگر این که آن قدر به مشهد مسافرت کند و آن قدر در آن جا بماند که عرف، مشهد را وطن او بداند. پس با توجه به سؤال، مشهد برای این فرد وطن محسوب نمی شود.

مراجع:

[1]  . توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئلۀ 1329، ص714.
[2] .  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=49

منبع: اسلام کوئست